Levelit
nl

Kies je regio en taal

Toepassen
Nederlands - België

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden
exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien
ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen
afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene
afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige
commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de
omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de
voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling
onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te
accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen
van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere
bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Gawijn vervangen worden door een
geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.3. In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en
deze van de huidige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de algemene voorwaarden
voorrang hebben.

1.6. Indien de klant na het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw waren
afneemt bij Gawijn, zijn de onderhavige

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, of andere door Gawijn geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele
contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig. Voorzieningen opgelegd door de
veiligheidscoördinator zijn niet in de offerte inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Gawijn de bestelling
uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en
zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Gawijn

2.3. Gawijn levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen
enkele garantie voor bepaalde resultaten. Deelleveringen zijn toegelaten.

2.4. De klant erkent, zo hij een bestelling van waren overmaakt en/of een offerte hiervan
ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Gawijn aangaande alle belangrijke
elementen van de waren en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.5. De klant verbindt zich ertoe aan Gawijn op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en
bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de waren op
normale wijze, met inbegrip van maar zonder beperking tot toegangs– en andere faciliteiten (bvb.
parking, veiligheidsregels).

2.6. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten,
titels en vergunningen / toelatingen vereist teneinde Gawijn toe te laten de waren te leveren.

2.7. Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan Gawijn oordelen dat de
levering geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Gawijn geen vat heeft en / of
wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of een andere wanprestatie van de klant.
In dat geval zullen de waren toch worden aangerekend aan de klant, die deze zal vergoeden.

3. Leveringen / Overmacht

3.1. Wanneer tot de verbintenissen van Gawijn tevens de levering van materialen of toestellen
hoort, zullen deze bewaard en/of vervoerd worden op risico en kosten van de klant, ook indien het
transport zou gebeuren door en/of voor rekening van Gawijn Dit geldt tevens wanneer de klant
goederen aan Gawijn toevertrouwt met het oog op de herstelling en/of eender welke andere
manipulatie ervan.

3.2. Gawijn zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan,
de waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de
overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of
schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn Gawijn bindt.

3.3. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Gawijn redelijkerwijze een beletsel
uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt
Gawijn zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de
overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat zij de
onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden
te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden,
oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een
probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod,
transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles
zowel bij Gawijn als bij de leveranciers, bij de bevoorraders of onderaannemers of andere
betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

4. Einde van de overeenkomst

4.1. Bij de beëindiging van de overeenkomst voor welke reden ook, geeft de klant aan Gawijn de
toestemming om zijn inrichting tijdens de werkuren te betreden teneinde haar materiaal weg te
nemen en dit niettegenstaande het bestaan van een gerechtelijke procedure of betwisting tussen
Gawijn en de klant m.b.t. de overeenkomst.

4.2. De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van Gawijn
voor de reeds geleverde waren alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope
van 35% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de
uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten
laste van de klant is Gawijn gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde waren alsook van een
forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 35% (excl. BTW) van het nog niet geleverde
gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van Gawijn op een grotere (schade)vergoeding ofwel
(i) op grond van een andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden of (ii) indien zij meer schade
kan aantonen.

5. Prijzen en betaling

5.1. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen,
grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz. Gawijn behoudt zich het recht
voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een
fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Gawijn.
De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant.

5.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Gawijn geen verplichting tot levering
van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.3. Wanneer de klant Gawijn verzoekt zich ter plaatse te begeven om, onder andere met het oog
op de opmaak van de offerte, te bepalen welke goederen en/of werken er moeten worden
geleverd, dan zal de klant hiervoor aan Gawijn in ieder geval minstens de vergoeding voor één (1)
uur arbeid dienen te betalen, berekend aan een uurtarief van 75 Euro/uur (excl. BTW, inclusief
verplaatsingskosten), en dit ongeacht of de klant een eventuele derde (bvb. (ver)huurder,
verzekering) kan aanspreken voor de kosten van de te leveren goederen en/of werken. Wanneer
de klant bij Gawijn waren bestelt, dan zal deze klant hiervoor aan Gawijn de vergoeding
verschuldigd zijn, en dit ongeacht of de klant een eventuele derde (bvb. (ver)huurder, verzekering)
kan aanspreken voor de kosten van de te leveren goederen en/of werken.

5.4. Al de facturen van Gawijn zijn betaalbaar aan het adres van Gawijn, contant en zonder korting.
Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande
aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een
schadebeding van 15%, met een minimum van 125 Euro. In geval van niet tijdige betaling vervalt
een eventueel toegestane korting.

5.5. Gawijn behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van
een voorschot of van de volledige prijs.

5.6. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen
na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

5.7. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd
worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Gawijn.

5.8. Bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur behoudt Gawijn zich het recht voor om,
zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

6. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

6.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde
van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Gawijn, zelfs indien de goederen reeds
bewerkt / verwerkt werden, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden
teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn of vanaf de
kennisgeving aan de klant dat hij de goederen mag ophalen, draagt de koper alle risico’s waaronder
alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s. De bewaring van de goederen in afwachting van
ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. De klant is gehouden de waren bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit
en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen de acht (8)
kalenderdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan Gawijn mee te delen.

7.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Gawijn mee
te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren. Dit tijdstip wordt
dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

7.3. Een reactie vanwege Gawijn op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en
geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De
betaling of ingebruikname van de geleverde waren, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke
klacht conform artikel 7.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding
van de waren.

7.4. Het meedelen een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren schort echter de
verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.5. Gawijn waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde goederen die zich
manifesteren gedurende twee (2) jaren vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of
bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 7.2. of de datum waarop de onvolkomenheden
gemeld overeenkomstig artikel 7.1, werden hersteld en opgeleverd. De klant dient elk gebrek dat
zichtbaar wordt, binnen de maand aan Gawijn aangetekend en schriftelijk te melden. Een laattijdig
melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.

7.6. Indien een klacht door Gawijn gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere
schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de waren terugnemen / herstellen / vervangen en/of
overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme
gedeelte van de opdracht.

7.7. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of
contractuele aansprakelijkheid) van Gawijn zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval
beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl.
BTW) gefactureerd door Gawijn voor de waren voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou
weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver
financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren voor
dewelke Gawijn’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

7.8. Gawijn is niet aansprakelijk voor door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake
constructie, maten, kleur en design t.a.v. datgene in de offerte / overeenkomst bepaald, tenzij uit
de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het
design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Gawijn mag
gebruik maken van door de fabricant gewijzigde goederen of andere goederen in afwijking van
deze vermeld op de offerte / overeenkomst voor zover ze gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in
de offerte / overeenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar
of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover
deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de
gebruikte materialen.

7.9.Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst kan Gawijn niet aansprakelijk
gesteld worden, noch voorziet de eventuele waarborg een dekking voor schade ten gevolge van:
– een bepaalde verwerking / bewerking / aanwending van het geleverde, opgelegd door de klant in
weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van Gawijn;
– overmacht, abnormaal / verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een
derde, slijtage of externe invloeden, …
– het moduleren/ bewerken / (de)monteren van de geleverde goederen indien dit gebeurd is met
elementen die niet door Gawijn werden geleverd en/of indien dit gedaan werd door andere dan
Gawijn;
– het niet aanvragen door de klant van de vergunningen die in voorkomend geval vereist zijn voor
de uitvoering van de overeengekomen werken door Gawijn en waarover de klant zich alleszins zelf
zal dienen te informeren;
-gebreken in de bouwwerken zelf waaraan Gawijn werken heeft uitgevoerd.

8. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

8.1. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen – gerechtelijk arrondissement Antwerpen.